0

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (TISS) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၈) ၏  ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (၂/ ၂၀၁၉) သို႔…

Articles
0

ေတာင္အာရွသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ IS အဖြဲ႔

ေတာင္အာရွသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ IS အဖြဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ “IS အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ေတာင္အာရွသို႔ အၿပီးတိုင္ေရႊ႕ေျပာင္းလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။” ေမလအတြင္း အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔ (Islamic State) က ၎တို႔သည္ ပါကစၥတန္နဲ႔ အိႏိၵယတို႔တြင္…

Activities
0

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (TISS) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၈) ၏  ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (၂/ ၂၀၁၉) သို႔…